Bộ phận Thiết bị xin thông báo đến Quý Thầy, Cô trong trường