• Đường Link bài giảng:https://youtu.be/IIOr5EcqHjU
 • Bài giảng:https://youtu.be/5p3Q-kLXjFM 
 • Đường Link bài giảng:https://youtu.be/cnnb1dgl6Rs
 • Đường Link bài giảng:http://hanoitv.vn/toan-lop-12-ung-dung-cua-tich-phan-tinh-dien-tich-hinh-phang-14h30-ngay-2632020-v135686.html
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/4BPiD_VBRCM
 • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/rgk5QddkzAw
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/1MV4sDnOyLo
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/7tpR67OO7UM 
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/4wdJqr3YNcM
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/xyww4__5lbE
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/98wc1aJ0Dek     
 • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://youtu.be/h_1LdXuI0kU