• Virut Benh truyen nhiem.ppt
  • Tiết 38 HỆ SINH THÁI, TRAO ĐỔICHẤT TRONG HỆ SINH THÁI.pdfChương III: Hệ THÁI, SINH QUYỂN, VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGTiết 38: HỆ SINH THÁI, TRAO ĐỔI CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI I . Khái niệm hệ sinh tháiBao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh ( môi trườn vô sinh ...
  • BÀI 40 QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ _SINH HỌC 12_.pdf
  • DE ON TAP MON SINH HOC 12.pdf