• NHÔM VÀ HỢP CHẤT - tiết 2.pdfchủ đề NHÔM VÀ HỢP CHẤT.pdfBài giảng luyện tập nhôm va hợp chất: https://youtu.be/J5JWg6R9Btw 
  • CHỦ ĐỀ LƯU HUỲNH VÀ HỢP CHẤT LƯU HUỲNH.pptx
  • TÍNH CHẤT HÓA HỌC ANKIN.ppt
  • TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ANKADIEN - Copy.ppt
  • Các em xem bài học  qua đường Link sau:https://www.youtube.com/watch?v=3qRmO2kRq5c
  • HIDROCACBON KHÔNG NO (P2).ppt
  • HIDROCACBON KHONG NO (P1).pptx
  • Nhóm halogen tiết 3,4.pptx