• Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.                           B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ. C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà ...
  • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=r7A3mVY4QW4 Câu hỏi củng cố bài:Câu 1: Em hãy nêu các vai trò và đặc điểm của ngành GTVT.Câu 2: Các nhân tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng như thế nào ...
  • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=KA1j4-EkC70Câu hỏi củng cố bài:Câu 1: Có bao nhiêu nhóm ngành dịch vụ? Dịch vụ có vai trò như thế nào trong sản xuất, đời sống xã hội.Câu 2: Hãy nêu các nhân tố và ảnh ...
  • MỘT SỐ CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ MÔN ĐỊA.pdf
  • BÀI 30-VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC _ĐỊA LÍ 12_.pdfTRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN -ĐỊA LÍ 12.pdf 
  • BÀI 23 VÀ 24-VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN VÀ LÂM NGHIỆP.pdf
  • Các em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=jRI1nSS4E3A Câu hỏi bài tập:1. Em hãy nêu vai trò của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.2. Em hãy nêu và làm rõ sự giống, khác nhau giữa các hình thức tổ chức lãnh ...
  • BÀI 32 ĐỊA LÝ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (TT)-MÔN ĐỊA LÍ 10.pdf
  • BÀI 28 - VẤN ĐỀ TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP.pdfXem bài giảng theo Đường Link sau: https://www.youtube.com/watch?v=r0d4xpPj_N0
  • Các em vào đường Link sau:https://www.youtube.com/watch?v=Im3loQWSzA0