MÔN ĐỊA LÝ - LỚP 10 |Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

 28/04/2020, 05:41

Các em vào đường link sau để xem bài giảng:

https://www.youtube.com/watch?v=r7A3mVY4QW4 

Câu hỏi củng cố bài:

Câu 1: Em hãy nêu các vai trò và đặc điểm của ngành GTVT.

Câu 2: Các nhân tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng như thế nào đến ngành GTVT? Vì sao nói nhân tố kinh tế – xã hội có tính quyết định đến sự phát triển, phân bố ngành GTVT?