ĐỊA LÍ 12: Atlat Địa lí trang 22 (Các ngành công nghiệp trọng điểm)

 28/04/2020, 05:47

Câu 1. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhit đin nào sau đây có công sut trên 1000MW?

A. Phả Li, Phú M, Cà Mau.                           B. Hòa Bình, PhLi, Phú M.

C. PhLại, Phú M, TNóc.                           D. Bà Rịa, PhLi, Uông Bí.

Câu 2. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhit đin nào sau đây có công sut dưi 1000MW ca vùng Đông Nam Bộ?

A. ThĐc, Phú M.                                        B. Bà Ra, ThĐc.

C. Bà Ra, Trà Nóc.                                           D. Phú M,Trà Nóc

Câu 3. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghip chế biến lương thc, thực phẩm nào sau đây có quy mô rt ln?

A. Hi Phòng, Hà Ni.                                       B. Hà Ni, Tp. HChí Minh.

C. Tp. HChí Minh, Biên Hòa.                         D. Đà Nng, Hà Ni.

Câu 4. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghip sn xut hàng tu dùng có quy mô ln?

A. Hi Phòng, Hà Ni, Tp. HChí Minh, ThDu Mt.

B. Hi Phòng, Vũng u, Tp. HCMinh, Bn Hòa.

C. Hi Phòng, Nha Trang, Hi Dương, Đà Nẵng.

D. Hi Phòng, Vũng u, ThDu Mt, Biên Hòa.

Câu 5. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết trung tâm công nghip Huế có nhng ngành sản xut hàng tu dùng nào dưới đây?

A. Dệt, may; da, giày; giy, in, văn phòng phẩm.

B. Dệt, may; da, giày; g, giy, xenlulo.

C. Dệt, may; g, giy, xenlulo; giy, in, văn png phẩm

D. G, giy, xenlulo; da, giày; giy, in, văn png phẩm

Câu 6. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghip chế biến lương thc, thực phẩm nào sau đây có quy mô va của vùng đng bng Sông Hng?

A. Hi Phòng, Hi Dương.                                B. Hi Dương, Nam Đnh.

C. Nam Đnh, H Long.                                    D. Hi Phòng, Nam Đnh.

Câu 7. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết các trung tâm công nghip chế biến lương thc, thực phẩm nào sau đây có quy mô ln ca vùng đng bng Sông Cửu Long?

A. Long Xuyên, Cn Thơ.                                 B. Sóc Trăng, Rch G.

C. Cà Mau, Cn Thơ.                                         D. Cà Mau, Rch Giá.

Câu 8. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết nhn xét nào sau đây là không đúng vsn lưng khai thác du thô và than sạch của cnưc tnăm 2000 đến năm 2007?

A. Sn lưng du có xu hưng giảm.

B. Sn lưng than có tc đtăng nhanh hơn du.

C. Sn lưng than có tc đtăng liên tục.

D. Sn lưng khai thác du và than tăng liên tục qua các năm.

Câu 9. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết nhn xét nào sau đây là đúng nht nói vgiá trsn xut hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Giá trsn xut dt may, da giày, giy-in-văn phòng phẩm ng liên tục.

B. Giá trsn xut dt may giảm, da giày tăng, giy in, văn phòng phẩm.

C. Giá trsn xut da giày gim, dt may-giy-in-văn phòng phẩm.

D. Giá trsn xut dt may, da giày, giy-in-văn phòng phẩm giảm liên tục.

Câu 10. Căn cvào Atlat Đa lí Vit Nam trang 22, hãy cho biết nhn xét nào sau đây là đúng nhất nói vgiá trsn xut hàng tiêu dùng năm 2000-2007?

A. Da giày có giá trthp hơn giy-in-văn phòng phẩm.

B. Dt may luôn chiếm giá trcao nhất.

           C. Sn xut giy-in-văn phòng phẩm có xu hưng giảm.

 D. Da giày tăng và chiếm giá trln nhất.