• Bài 7. CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ (tiết 2)-MÔN GDCD 12.ppt
  • BÀI. THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ VÀ LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÁC BỎ.pdfCác em vào  02 đường link sau để tải bài giảng:https://youtu.be/LP0NW-q0-bkhttps://youtu.be/GPyZNHe9xwk 
  • TIẾT 22. MÁY THU THANH.pdf
  • NOI DUNG BÀI RUNG XA NU (TIET 1).pdfCác em vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=0sUT6TxdTKw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=KkMj7jWPhDU&feature=youtu.be
  • NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TÁC PHẨM, MỘT ĐOẠN TRÍCH VĂN XUÔI.pdfCác em vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=g1_Rve61g2M&feature=youtu.be  https://www.youtube.com/watch?v=IWhqbZkIdpI&feature=youtu.be