• Virut Benh truyen nhiem.ppt
  • TÔI YÊU EM VÀ THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN.pdfCác em vào đường link sau để xem bài giảng:- TÁC PHẨM: TÔI YÊU EM https://youtu.be/jp9DIhoaVyQ- Thao tác lập luận bình luậnhttps://youtu.be/Yh0mvo9snWY- Luyện tập thao tác lập luận bình ...
  • LẬP DÀN Ý BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VÀ TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC.pdfChủ đề: Đường link Video bài lập dàn ý trong văn nghị luậnhttps://youtu.be/CCbNTP7Qu78Chủ đề: Đường link Video tổng kết văn họchttps://youtu.be/BcNDu6EAuK4
  • BÀI HỌC Sử 11 tuần này.docxBài 21.  PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX Các em sử dụng SGK tr.124.I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại Kinh thành Huế và sự bùng nổ ...
  • NGƯỜI TRONG BAO.pdfCác em vào đường Link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=olMVc1e60akhttps://www.youtube.com/watch?v=Pqulke6z6hk
  • Câu 1. Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, hãy cho biết các nhà máy nhiệt điện nào sau đây có công suất trên 1000MW?A. Phả Lại, Phú Mỹ, Cà Mau.                           B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mỹ. C. Phả Lại, Phú Mỹ, Trà ...
  • Các em vào đường link sau để xem bài giảng:https://www.youtube.com/watch?v=r7A3mVY4QW4 Câu hỏi củng cố bài:Câu 1: Em hãy nêu các vai trò và đặc điểm của ngành GTVT.Câu 2: Các nhân tố điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng như thế nào ...
  • CHỦ ĐỀ 4-K11.pdf 
  • Chủ đề 4 CHẤT RẮN SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN.pdfXem video bài dạy:       https://youtu.be/OMqaXC3ndlAhttps://www.youtube.com/watch?v=FCLnE83qW6Q
  • Youtube và NDCB sử 10 Bài 25 Triều Nguyễn (27-4-2020).pdfCác em đăng nhập vào đường link sau để xem bài giảng:     https://youtu.be/S-SkaEz0wTI 
  • Đường Link bài giảng:https://youtu.be/IIOr5EcqHjU