Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Lương Thị Hoàng Oanh P.HT-Tổ trưởng lthoanh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0934871392
2 Võ Tấn Thuần BTĐT-Tổ phó vtthuan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0969.955.299
3 Tô Văn Quy TPCM-Tổ viên tvquy.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0979.946.470
4 Lê Thị Thu Nguyệt NV Y tế - Tổ viên lttnguyet.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0917.880.641
5 Ngô Thị Kim Thúy GV-Tổ viên ntkthuy.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0799.042.224
6 Hồ Như Trâm GV-Tổ viên hntram.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0931.927.400
7 Trần Văn Hòa TB ĐDCMHS-Tổ viên 0985.754.409
8 Phạm Thị Thanh Diễm Lớp trưởng lớp 12A5 - Tổ viên 0338.292.294
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386