Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Hữu Duyên Tổ Trưởng Chuyên môn
2 Hồ Thị Ánh Ngọc Giáo viên
3 Nguyễn Thành Sơn Giáo viên
4 Trần Văn Thành Giáo viên
5 Nguyễn Văn Tĩnh Giáo viên
6 Hồ Nguyên Trân Giáo viên
7 Trần Thúc Trương Giáo viên tttruong.thpt.ltp@phuyen.edu.v
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386