Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Vương Thị Bích Dự Giáo viên
2 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
3 Nguyễn Thị Tuyết Hưng Giáo viên
4 Nguyễn Thị Loan Giáo viên
5 Nguyễn Văn Phiên Giáo viên
6 Lý Ngọc Nhã Phương Giáo viên
7 Dương Kim Sơn Tổ Trưởng Chuyên môn
8 Thái Văn Toàn Tổ Phó Chuyên môn tvtoan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0902.436.87
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386