Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Vân Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tổ Phó Chuyên môn nttmai.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
3 Đặng Thị Ngọc Diệp Giáo viên
4 Trần Thị Diệu Giáo viên
5 Phan Thị Hiền Giáo viên
6 Trịnh Thị Luyến Giáo viên
7 Trần Thị Trúc Muội Giáo viên
8 Lê Diễm Phương Giáo viên
9 Trần Ngọc Sang Giáo viên
10 Nguyễn Thị Thạch Giáo viên
11 Huỳnh Ngọc Toàn P.CT CĐCS hntoan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0984.500.31
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386