Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Bùi Thị Khánh Yên Giáo viên
2 Trần Thị Ngọc Bích Giáo viên
3 Nguyễn Thị Trúc Chi Giáo viên
4 Huỳnh Thị Ái Dân Giáo viên
5 Nguyễn Lê Đạm Hạnh Tổ Trưởng Chuyên môn
6 Nguyễn Thị Hồng
7 Nguyễn Thị Kim Liên Giáo viên
8 Đặng Thị Ngọc Nga Giáo viên
9 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ Phó Chuyên Môn ntanguyet.thpt.ltp@phuyen.edu. 01243830676
10 Trần Thị Thảo Sương Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386