Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Văn Bình Tổ Trưởng Chuyên môn
2 Trương Công Lưu Giáo viên
3 Nguyễn Chí Mơ Thư ký Hội đồng
4 Lê Thị Phụng Giáo viên
5 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Giáo viên ntbtuyet.thpt.ltp@phuyen.edu.v 0975.814.38
6 Ngô Mã Thiên Giáo viên nmthien.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
7 Võ Tấn Thuần Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386