Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Phạm Thị Hằng Giáo viên
2 Nguyễn Thị Lan Giáo viên
3 Phạm Thị Lộc Giáo viên
4 Lê Hồng Minh Giáo viên
5 Cao Thanh Quốc Giáo viên
6 Nguyễn Ngọc Quý Tổ Trưởng chuyên môn
7 Trần Minh Sơn Tổ Phó Chuyên môn
8 Nguyễn Thị Thu Thanh Giáo viên
9 Đỗ Hồng Thịnh Giáo viên
10 Trần Anh Thư Giáo viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386