Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Đỗ Thị Mỹ Châu Tổ Trưởng Hành chính
2 Trần Lệ Hảo Nhân viên
3 Lê Thị Thu Nguyệt Y tế
4 Phan Văn Tính Nhân viên
5 Hồ Nguyên Hiếu Nhân viên
6 Lê Cao Hòa Nhân viên
7 Nguyễn Dương Chanh Nhân viên
8 Trương Công Vinh Nhân viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386