Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Dương Chanh Nhân viên
2 Đỗ Thị Mỹ Châu Tổ Trưởng Hành chính
3 Trần Lệ Hảo Nhân viên
4 Hồ Nguyên Hiếu Nhân viên
5 Lê Cao Hòa Nhân viên
6 Lê Thị Thu Nguyệt Y tế
7 Phan Văn Tính Nhân viên
8 Trương Công Vinh Nhân viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386