Danh sách gồm 3 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Lương Thị Hoàng Oanh Trưởng ban lthoanh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0934871392
2 Nguyễn Ngọc Quý Phó Trưởng ban
3 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Ủy viên
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386