Danh sách gồm 3 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Minh Phúc Phó Hiệu trưởng Phụ trách nmphuc.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 02576268877
2 Huỳnh Tấn Quảng Phó Hiệu trưởng huynhtanquang@phuyen.edu.vn 02576268866
3 Lương Thị Hoàng Oanh Phó Hiệu trưởng lthoanh.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 02576268855
Công Văn Mới
 Số: Số: 1334/CĐ-BGDĐT
Tên: (CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386