Danh sách gồm 4 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Minh Phúc Phó Hiệu trưởng nmphuc.thpt.ltp@phuyen.edu.vn
2 Huỳnh Tấn Quảng Phó Hiệu trưởng huynhtanquang@phuyen.edu.vn 0573.789153
3 Trần Duy Ngọc Hiệu trưởng tranduyngoc@phuyen.edu.vn 02573.789.128
4 Nguyễn Thị Vân Phó Hiệu trưởng ntvan.thpt.ltp@phuyen.edu.vn 0918.130.01

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386